Mä oon pihalla -hanke

Mä oon pihalla -hanke | 1.3.2018 - 31.5.2020

Mä oon pihalla -hankkeen tavoitteena on maahan muuttaneiden nuorten työelämäedellytysten parantaminen Jyväskylän alueella toiminnallisten ja luovien menetelmien kautta luontoa ja ympäristöä hyödyntäen.

Hankkeella pyritään edistämään nuorten työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista luontoon liittyville aloille sekä tutustuttaa heitä luontoyrittäjyyteen. Hankkeella pyritään myös ennaltaehkäisemään työelämässä tapahtuvaa maahanmuuttajiin kohdistuvaa hyväksikäyttöä sekä vähentämään työnantajien ennakkoasenteita heitä kohtaan. Tavoitteena on myös lisätä nuorten tiedonhakutaitoja sekä auttaa heitä tunnistamaan oma osaamisensa ja taitonsa sekä kiinnostuksen kohteensa ja sen pohjalta suunnittelemaan itse uravalintaansa. 

Hankkeen aikana järjestetään ryhmätoimintaa ja tehtävien tekemistä ulkona/luonnossa mm. erilaisten pelien ja retkien muodossa, sekä harjoittelemme työelämään liittyviä taitoja ja tiedonhankintaa luovia menetelmiä esim. draamakasvatuksen metodeja apuna käyttäen. Jokaisella tapaamiskerralla paneudutaan työelämän eri osa-alueisiin ja kartoitetaan omaa osaamista sekä vahvistetaan suomen kieltä. Oppimista ja oivaltamista tapahtuu mm. keskustelun, draamakasvatusmetodien ja omien kokemusten jakamisen kautta. 

Hankkeen toimintojen avulla vähennetään maahan muuttaneiden nuorten sosiaalista syrjäytymistä ja harjoitusten avulla parannetaan heidän työelämän tietouttaan sekä edistetään heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan ja sitä kautta myös työkykyä. Harjoituksilla syvennetään ymmärrystä sekä omasta, että suomalaisesta kulttuurista ja toimintatavoista, sekä vahvistetaan integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kielen, tiedon ja taitojen kehittyminen parantaa nuorten valmiuksia työelämän edellytyksiin, mahdollisuudet työmarkkinoilla paranevat, kynnys työnhakuun ja koulutushakuun madaltuu sekä riskit hyväksikäytöstä työelämässä pienenevät. Nuorten ja työnantajien kohtaamisia lisäämällä, vahvistetaan luotettavuutta sekä madalletaan työnantajien ennakkoasenteita maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä kohtaan.

Maahan muuttaneet nuoret oppivat luonnon merkityksen hyvinvoinnissa, liikunnassa ja retkeilyssä. Luonnon ja ympäristön huomioimisessa kasvaa myös tietoisuus siitä, miten omat kulutustottumukset vaikuttavat ympäristöön.

Mä oon pihalla -hankkeen yhteystiedot:  Annika Guttormsen | p. 050 466 5520 

sähköp.

Mä oon pihalla -hanketta toteuttaa Paremmin Yhdessä ry